PD Kum Trbovlje

Skalna področja

Pod poseljenimi planotami Dobovca in okoliških vasi se kot otočki vzdigujejo iz gozda skalnata pobočja, ki jih domačini imenujemo Čereni. Vzhodno od Dobovca so takšna področja Ruglovje, Kožlak, Nebeška gora.
Ta skalna pobočja so naselile prave alpske rastline, katere sicer uspevajo v alpskem svetu v ekstremnih visokogorskih razmerah.

Te rastline imenujemo glacialni relikti, saj so verjetno preostanek ledenodobne flore. Zanimivo je, da v bližini vlažnih skal in globeli, kjer so našli svoj prostor glacialni relikti, uspevajo tudi povsem toploljubne submediteranske vrste, ki so se tod verjetno ohranile kot termofilni relikti iz toplejšega medledenodobnega obdobja.

Glacialni relikti, kot so lepi jeglič ali avrikelj, rumeno milje, marjetičastolistna nebina, dlakavi sleč uspevajo v hladnejših skalnih razpokah. Na prisojnim legah uspevajo termofilni relikti: puhasti hrast, črni gaber, mali jesen, mokovec, šmarna hrušica, ruj. Med Završjem in Šklendrovcem se na dolomitu pojavlja habitatni tip dinarskega gozda rdečega bora in trirobe košeničice. Po Naturi 2000 je to evropsko pomemben habitatni tip.