Večji del severnega pobočja Kuma leži v Krajinskem parku Kum, ki ga je občina Trbovlje razglasila z občinskim odlokom leta 1996. V letu 2004 se je krajinski park vključil v Naturo 2000, to je v omrežje varstvenih območij v Sloveniji, ki so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst in habitatov, ki so redki ali ogroženi na evropski ravni.

Habitat oz. habitatni tip pomeni tip življenjskega okolja (rastlinska in živalska združba, povezana z neživimi dejavniki na nekem območju). Krajinski park Kum je zanimiv zaradi geografske razgibanosti, pogostih naravnih spomenikov, bogate kulturne dediščine, pestrosti rastlinskega in živalskega sveta ter tudi zaradi možnosti rekreacije in oddiha.

Na območju Kuma z okolico se stikajo različna geografska območja. Zaradi stika predalpskega fitogeografskega območja s preddinarskim uspevajo tu različne rastline: srednjeevropsko-montanske (gorski glavinec, velecvetna mrtva kopriva), alpinske in subalpinske (avrikelj ali lepi jeglič, rumeno milje), ilirsko-dinarske (vimček, tevje) in celo submediteranske vrste (ruj, črni gaber, mali jesen).

Fotografije najznačilnejših rastlin Kumljanskega si lahko ogledate v planinskem domu na Kumu.