Območje med Savo in Kumom, ki pripada občini Trbovlje, je bilo leta 1996 z občinskim Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) ovrednoteno kot Krajinski park Kum. Krajinski parki so območja kultivirane narave, ki združujejo značilno pokrajino s sestavinami naravne in kulturne dediščine. Namenjeni so predvsem rekreaciji in ohranitvi značilne pokrajine. Na njihovem območju velja varstveni režim za krajinske parke, ki prepoveduje gozdarsko izkoriščanje brez omejitev, gradnjo večjih naselij, gradnjo odlagališč odpadkov, uporabo biocidov v večjem obsegu in podobno.

Za različne predvidene posege v krajinskem parku je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo okolja.

V letu 2004 je država krajinski park vključila v Naturo 2000, ki je poseben sistem varstva narave, ki ga je morala Slovenija vzpostaviti z dnem včlanitve v Evropsko skupnost (Ur. list RS, št. 49/04). Gre za omrežje varstvenih območij, ki so namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali ogroženi na evropski ravni. Habitat, habitatni tip pomeni tip življenjskega okolja. To je torej rastlinska in živalska združba kot značilni živi del ekosistema, povezana z neživimi dejavniki (tla, podnebje, razpoložljivost vode, svetloba, toplota) na nekem območju. Varstvo narave namreč ni samo varstvo nekaterih rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih znamenitosti, temveč predvsem varovanje življenjskih okolij skupaj s procesi, ki ta okolja ohranjajo.

Omrežje Natura 2000 tvorijo območja dveh direktiv: direktive o ptičih, ki obvezuje države za varstvo vseh vrst ptičev na njihovem ozemlju, in direktive o habitatih, ki ohranja celoten tip življenjskega prostora in ne le posamezne ogrožene vrste. Spodnji fotografiji predstavljata dva pomembna habitatna tipa v krajinskem parku.